آمار دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی دورود

دانشگاه علمی کاربردی دورود

در آمار دانشجویان  دانشگاه علمی کاربردی دورود به صورت کلی به تفکیک دوره تحصیلی آمده است که تعداد دانشجویان در مقطع ….  بیشتر از مقطع …. است .

طبق این بررسی ها در دوره کاردانی تعداد … و  دوره کارشناسی  تعداد ….نفر مشغول به تحصیل هستند.

بررسی ها نشان میدهد کل دانشجویان فارغ التحصیل این دانشگاه … بوده است.