معرفی دانشگاه علمی کاربردی دورود

دانشگاه علمی کاربردی دورود بعنوان تنها مرکز آموزش علمی کاربردی این شهرستان باهدف ارتقاء سواد علمی  و ایجاد تخصص در زمینه ها ی دانش علمی درسال۱۳۸۷تاسیس شد.

درحال حاضر این مرکز آموزشی باتوجه به دارا بودن فضای فیزیکی مناسب،برخورداری ازهمکاری اساتید مجرب وفرهیختگان دانشگاهی،حفظ وارتقاءكيفيت و استانداردهای آموزشی،  مجری۱۰ رشته تحصيلی درمقطع كاردانی وكارشناسی ودارای بالغ بر ۶۵۰ نفردانشجوی شاغل به تحصيلی در گروه های آموزشی خود می باشد.

دانشگاه علمی کاربردی دورود

این دانشگاه دارای امکانات زیر میباشند:

۱-امکانات آموزشی:این مرکز شامل ۲۲کلاس سمعی بصری باتجهیزات ویدئو پروژکتور _تجهیزات پخش می باشد.

۲-امکانات کارگاه کامپیوتری:این مرکز شامل ۴کارگاه کامپیوتری مجهزبه اینترنت و یدئوپروژکتورمی باشد.

۳-امکانات کارگاه عمران:این مرکز شامل دستگاه ویکات- دستگاه ویکات- دستگاه تطویل وآزمایشگاه خاک وبتن می باشد.

۴-امکانات کارگاه نقشه کشی:این مرکز شامل آزمایش های جوش وغیرمخرب (مایعات نافذ_مگتیگ) می باشد.

۵-امکانات  کارگاه جوشکاری گاز:این مرکز مجهزبه دستگاه Tig و رگدیفایرمی باشد.

۶-امکانات کارگاه جوش برق: این مرکز مجهزبه دستگاه Tig و رگدیفایرمی باشد.

۷-امکانات پژوهشی:این مرکز شامل ۷۰۰کتاب وهرسالن به مساحت ۲۰۰متر ومساحت مخزن هر کتابخانه ۶۰مترمربع وهرسالن دارا۱۵میز و۶۰صندلی می باشد.

۸-امکانات رفاهی :این مرکز شامل بوفه ونمازخانه به مساحت ۲۰۰مترمربع می باشد.

۹-امکانات سیستم حفاظتی امنیتی:این مرکز شامل اتاق نگهبانی،اتاق برق،سیستم حضور وغیاب پرسنل ،سیستم  اطناءحریق وسیستم حفاظتی امنیتی ودوربین های مداربسته می باشد.

۱۰-این مرکز شامل اموراداری ،انبار ها،سالن ورزشی وانتشاراتمی باشد.

دانشگاه علمی کاربردی دورود