دانشگاه علمی کاربردی دورود

دکترعلی زلقی

سوابق ورزومه رئیس موسس دانشگاه

  • متولد روستای برزان ازتوابع شهرستان دوروداستان لرستان
  • رئیس هیئت موسس دانشگاه علمی کاربردی دورود
  • مدیر عامل شرکت معدن حفرزاگرس انجام پروژهای مختلف عمرانی وکارشناسی ارشدگروه ارزیابی علم وفناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • مشاوروهمکارپژوهشی درسازمان سنجش و وزارت کشور وشورای عالی انقلاب فرهنگی دارای دانشنامه فوق لیسانس دردورشته مدیریتMBAوسنجش اندازه گیری
  • تحصیل دردانشگاه علامه طبابایی تهران ودانشگاه اصفهان بارتبه عالی درآزمون سراسری
  • دارای دانشنامه دکتری تخصصی دررشته مدیریت توسعه آموزش عالی ازدانشگاه علامه طباطبایی
  • انجام بیش از۴۰ مقاله علمی پژوهشی و ترویجی
  • تالیف ۷جلد کتاب بطور مشترک درحوزه اقتصادوارزیابی علم وفناوری